من مهریه ام را در حسابی جدا گذاشته‌ام و مقداری از آن را خرج کرده‌ام، می‌خواهم از حقوقی که گرفته‌ام آن مقدار را به حسابم برگردانم. آیا در این صورت خمس به آن مقدار تعلق می گیرد؟ یا این مقدار پول جزء مهریه‌ام به حساب می آید و خمس به آن تعلق نمی گیرد؟
من مهریه ام را در حسابی جدا گذاشته‌ام و مقداری از آن را خرج کرده‌ام، می‌خواهم از حقوقی که گرفته‌ام آن مقدار را به حسابم برگردانم. آیا در این صورت خمس به آن مقدار تعلق می گیرد؟ یا این مقدار پول جزء مهریه‌ام به حساب می آید و خمس به آن تعلق نمی گیرد؟

باسمه تعالی

مبلغ اضافه شده جزء مهریه محسوب نمی گردد و در صورتی که تا یک سال یا سرسال خمسی چیزی از آن باقی بماند، به آن خمس تعلق می گیرد.