نگاه کردن به آلات قمار چه حکمی دارد؟
نگاه کردن به آلات قمار چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

نگاه کردن به آلات قمار، اگر مفسده ای مانند حضور در مجلس قمار و تأیید کار قمار باز را به دنبال نداشته باشد، جایز است.

کد سایت fa5233
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار