اگر شوهر در عین توانمندی اهل خمس دادن نباشد، تکلیف همسر او چیست؟ آیا ارتزاق و استفاده از اموال او و نماز خواندن در خانۀ او که از اموال خمس نداده تهیه شده جایز و قبول است؟ آیا زن می تواند در صورت داشتن درآمد خمس تخمینی اموال و آذوقه را حساب و به مرجع خود پرداخت کند تا از اموال حلال استفاده کرده باشد؟
اگر شوهر در عین توانمندی اهل خمس دادن نباشد، تکلیف همسر او چیست؟ آیا ارتزاق و استفاده از اموال او و نماز خواندن در خانۀ او که از اموال خمس نداده تهیه شده جایز و قبول است؟ آیا زن می تواند در صورت داشتن درآمد خمس تخمینی اموال و آذوقه را حساب و به مرجع خود پرداخت کند تا از اموال حلال استفاده کرده باشد؟

باسمه تعالی

1. در صورت وجود شرایط، امر به معروف واجب است.

2. اگر این اموال و آذوقه ها از در آمد بین سال تهیه شده باشد ـ معمولاً هم همین گونه است ـ استفاده و ارتزاق از آن ها اشکال ندارد. همچنین خانه ای که در آن سکونت دارید، اگر در حد شأن ایشان و خانواده است، نماز خواندن در این خانه هم صحیح است.

3. این کار جز در مواردی که یقین دارید خمس بدان تعلق گرفته و خمسش پراخت نشده است، ضرورتی ندارد.

 

کد سایت fa5228
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس