اگر زنی دارای درآمد باشد و همسرش هم دارای درآمد است. اما زن، منزل محل سکونت همسر و فرزندان را از محل درآمد خودش تهیه کند، آیا به این منزل خمس تعلق می گیرد؟
اگر زنی دارای درآمد باشد و همسرش هم دارای درآمد است. اما زن، منزل محل سکونت همسر و فرزندان را از محل درآمد خودش تهیه کند، آیا به این منزل خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

ملاک تعلق خمس آن نیست که انجام هزینه مورد نظر بر فرد واجب باشد، بلکه باید عرفاً جزء موؤنۀ وی محسوب شود. بنابراین با وجود اینکه نفقۀ اهل خانه بر زن واجب نیست، اگر منزل گفته شده در شأن وی و خانواده اش باشد، خمس ندارد حتی اگر همسرش توان خرید چنین منزلی را به تنهایی داشته باشد.

کد سایت fa5226
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس