آیا شرعاً درست است که از دوستان یا اقوام سؤال شود که نماز می خوانی یا نه؟ آیا از موارد تجسس محسوب می شود یا نه؟ ضمن اینکه شاید دروغ بگوید و ما باعث دروغ گفتنش شویم.
آیا شرعاً درست است که از دوستان یا اقوام سؤال شود که نماز می خوانی یا نه؟ آیا از موارد تجسس محسوب می شود یا نه؟ ضمن اینکه شاید دروغ بگوید و ما باعث دروغ گفتنش شویم.

باسمه تعالی

این گونه سؤالات به صورت عادی جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص مانند استخدام برای بعضی از مشاغل.