آیا وجوهات شرعی مانند خمس به امول اعضای صندوق های خانوادگی که در صندوق قرار داده شده است، تعلق می گیرد؟
از آنجا که بخش عمده ای از اقوام و خویشاوندان از لحاظ مالی ضعیف می باشند لذا با کمک افراد غنی تر اقوام صندوق قرض الحسنه تشکیل داده ایم و هر کس هر چه در توان داشته باشد، به صندوق واریز و در زمان تنگ دستی به نیازمندان و یا جوانانی که جهت ازدواج و اشتغال نیاز به وام قرض الحسنه داشته باشند به صورت قرض الحسنه اعطا می گردد. آیا وجوهات شرعی خود اعضای صندوق مانند صدقه خمس زکات و یا امثال این ها به این صندوق تعلق می گیرد یاخیر؟

باسمه تعالی

به اموال موجود در یک صندوق قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت حقوقی* خمس تعلق نمی گیرد اما هر عضو نسبت به مالی که در صندوق قرار داده است، تکلیف خود را دارد و در صورتی که مالش از موارد مشمول خمس باشد، باید خمسش را بپردازد.

 

* در فرضی که یک شخیصت حقوقی مشروع و قانونی باشد.