آیا در عقد شرکت می‌توان شرط کرد که اختیار تعیین میزان سود تقسیمی همۀ شرکا به یکی از شرکا واگذار گردد؟
آیا در عقد شرکت می‌توان شرط کرد که اختیار تعیین میزان سود تقسیمی همۀ شرکا به یکی از شرکا واگذار گردد؟ (توضیح: در ابتدای تأسیس شرکت با توافق همۀ شرکا، بعضی از آن ها این اختیار را پیدا می‌کنند که در پایان هر دورۀ فعالیت شرکت، میزان سود قابل تقسیم شرکا را در محدوده‌ای مشخص تعیین کنند. این تعیین سود می تواند شامل تعیین میزان سود متعلق به خود آن ها نیز باشد و ما بقی سود به تناسب سهام برای شرکا در شرکت سرمایه گذاری می‌شود.)

باسمه تعالی

در صورتی که نسبت سود ها در قرارداد اولیه یا اساسنامۀ شرکت مشخص شود، این امر اشکال ندارد.

کد سایت fa5196
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت