آیا در عقد شرکت شرکا می توانند شرط کنند که بعضی از آن ها سودی متمایز از دیگران دریافت کنند؟
آیا در عقد شرکت شرکا می توانند شرط کنند که بعضی از آن ها سودی متمایز از دیگران دریافت کنند؟

باسمه تعالی

اگر در عقد شرکت نسبت خاصی برای هر یک از شرکا از سود تعیین نشده باشد، سهم هر شریک به میزان نسبت مالش از کل مال مورد مشارکت خواهد بود. اما اگر نسبت خاصی برای دریافت سود تعیین شده باشد، واجب است به آن ملتزم باشند و فرقی نمی کند این نسبت خاص از نسبت مال شریک از کل مال مورد مشارکت کمتر باشد یا بیشتر.

کد سایت fa5183
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت