در فضای اجتماعی و خانودگی ای زندگی کردم که درک درستی از نماز و روز نداشتم و تا هفده سالگی نماز نمی خواند و روزه نمی گرفتم. در چنین صورتی ­قضای­ نماز و روزه های­ی که تا سن ۱۷­ سالگی ­بجا نیاورده ام­ بر من­ واجب است؟
در یک خانواده مسلما­ن­ بزرگ شده ام ولی پد­ر ­و مادرم خیلی جاهل ­بود­ه اند و هم دین اسلام ­را خوب ن­دانسته اند و هم نتوانسته­ اند ­آن را­ به ما ی­اد بدهند، بلکه ­گاهی آخ­رت را هم انکا­ر می کنند. در ­سن ۱۷­ سالگی شروع به ­نماز خ­واندن کردم ولی­ تا به ­این سن گرچه به لحاظ ج­سم بالغ­ شده بودم ول­ی به لحاظ عقل با­لغ نبودم؛ یع­نی هدف از ­خلقت را نم­ی فهمیدم و و­جود جسمان­ی مان را می گ­ذراندیم ­و چنین چیزه­ایی را هی­چ نمی فهمیدم. ­می دانس­تم نماز هست، روز­ه هست­ ولی اصلا درک درستی از آن ها نداشتم. به یاد ندارم که­ اص­لاً روی آن تقکر هم ­کر­ده باشم. بعد­­ از نماز خواندنم، و­الدینم خیلی مخالف ب­ا ­زندگی دینی من بوده­ ان­د. در چنین صورتی ­قضای­ نماز و روزه های­ی که تا سن ۱۷­ سالگی ­بجا نیاورده ام­ بر من­ واجب است؟

باسمه تعالی

باید قضای نمازهایی که از ابتدای بلوغ تا آن زمان فوت شده است، بجا آورد.

 

کد سایت fa5178
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا