بعد از شستن لباس نجس در ماشین لباس شویی آیا فشار لازم دارد تا غسالۀ آن خارج شود؟
بعد از شستن لباس نجس در ماشین لباس شویی آیا فشار لازم دارد تا غسالۀ آن خارج شود؟

باسمه تعالی

اگر ماشین لباس شویی از ماشین هایی است که با دور زدن، آب لباس را خارج می کنند فشار لازم نیست ولی اگر ماشین لباس شویی دارای دستگاه خشک کنی نیست فشار و خارج کردن غساله آن لازم است.

کد سایت fa5163