حکم سلام کردن به بهایی ها چیست؟
حکم سلام کردن به بهایی ها چیست؟

باسمه تعالی

سلام کردن به بهائی ها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست اما جواب سلام آن ها واجب است و بهتر است به لفظ «علیک» یا «علیکم» اکتفا شود.

 

کد سایت fa5161