اگر آهنگی انسان را از حالت عادی خارج کند و انسان را به رقص وادارد، گناه است یا اگر کنار آن آهنگ فعل حرام صورت گیرد، گناه است؟
اگر آهنگی انسان را از حالت عادی خارج کند و انسان را به رقص وادارد، گناه است یا اگر کنار آن آهنگ فعل حرام صورت گیرد، گناه است؟

باسمه تعالی

1. گوش دادن به آهنگی که باعث خروج از حال عادی شود مثلاً موجب شهوت در انسان شود، حرام است و فرقی نمی کند که در کنار آن فعل حرامی رخ داده باشد یا نه.

2. موسیقی اگر موجب حال رقص حرام در انسان ایجاد کند، حرام خواهد بود. رقصی حرام است که موجب تهییج شهوت باشد.

کد سایت fa5147
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی