آیا دفن شهدای اهل کتاب در قبرستان مسلمین درست است و فاتحه خواندن برای آن ها چه حکمی دارد؟
آیا دفن شهدای اهل کتاب در قبرستان مسلمین درست است و فاتحه خواندن برای آن ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

احتیاط واجب آن است که شهدای اهل کتاب در قبرستان های خودشان دفن شوند تا منشأ الهام ارزش های انقلاب در بین هم کیشان خود باشند. قرائت فاتحه برای آن ها اشکال ندارد.

کد سایت fa5144
طبقه بندی موضوعی احکام اموات