کسی که به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس توهین می کند و مقام آن ها را زیر سؤال می برد، شرعاً چه کار باید کرد و رفت و آمد با آن ها چه حکمی دارد؟
کسی که به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس توهین می کند و مقام آن ها را زیر سؤال می برد شرعا چه کار باید کرد و رفت و آمد با آن ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

توهین حرام و از مصادیق منکر است و در صورت وجود شرایط، باید نهی از منکر کند. در هر حال قطع ارتباط با ارحام یا برادران و خواهران دینی به صرف این امور جایز نیست و حتی الامکان سعی شود در ادامه این ارتباط با روشنگری و زبان نرم و رفتار محبت آمیز و اسلامی، زمینه هدایت ایشان فراهم گردد.

کد سایت fa5101