حکم شرعی کسی که قبل از سن بلوغ، شراب خورده یا خواسته خودکشی کند، چیست؟ آیا وی تکلیفی دارد؟
حکم شرعی کسی که قبل از سن بلوغ، شراب خورده یا خواسته خودکشی کند، چیست؟ آیا وی تکلیفی دارد؟

باسمه تعالی

چون قبل از سن بلوغ بوده، گناهی نکرده است و الآن شرعاً تکلیفی ندارد.

کد سایت fa5082