برای خواندن نماز قضا ظهر و عصر یا مغرب و عشا آیا باید با هم خوانده شود؟ مثلاً اگر ظهر را می خوانیم، حتماً باید عصر را هم بخوانیم یا می توان مثلاً یک روز فقط چند تا ظهر بخوانیم و روز دیگر چند تا عصر؟
برای خواندن نماز قضا ظهر و عصر یا مغرب و عشا آیا باید با هم خوانده شود؟ مثلاً اگر ظهر را می خوانیم، حتماً باید عصر را هم بخوانیم یا می توان مثلاً یک روز فقط چند تا ظهر بخوانیم و روز دیگر چند تا عصر؟

باسمه تعالی

نمازهای قضا را باید به ترتیبی که قضا شده اند، بجا آورد. بنابراین اگر فقط چند نماز ظهر پشت سر هم قضا شده و سپس فقط چند نماز عصر قضا شده باشد، باید ابتدا نمازهای ظهر و سپس نمازهای عصر را بخواند.

کد سایت fa5043
طبقه بندی موضوعی نماز قضا