ماء الإستنجاء چیست؟ آیا منظور همان آبی است که هنگام تطهیر مخرج بر روی دست و مخرج جاری است و یا نه آب هایی است که از مخرج و دست جدا می شود و به اطراف پراکنده می شود؟ یا هر دو مورد؟
فقها گفته اند که ماء الإستنجاء با شرایطی پاک است، ماء الإستنجاء چیست؟ آیا منظور همان آبی است که هنگام تطهیر مخرج بر روی دست و مخرج جاری است و یا نه آب هایی است که از مخرج و دست جدا می شود و به اطراف پراکنده می شود؟ یا هر دو مورد؟ اگر منظور همان آب های روی دست و مخرج باشد (مورد اول) با توجه به این که این آب ها معمولاً با اجزاء متمیزه از غائط همراه است آیا عملاً مصداقی برای ماء الاستنجاء طاهر می ماند مگر نادراً؟ 3. در هر یک از فرض های سؤال اول آیا پس ازالۀ نهایی عین، دست ـ که در تطهیر مخرج به کار گرفته می شود ـ و خود مخرج را باید دوباره آب کشید؟

باسمه تعالی

1. ماء الإستنجاء آبی است که برای تطهیر موضع بول و غایط به کار می رود و پس از اصابت به موضع جدا گردد.

2. از جواب 1 معلوم شد.

3. اگر ازاله توسط آب صورت گرفته باشد، مخرج و دست پس از پایان شستشو همزمان پاک می گردند و نیاز به تطهیر مجدد نیست.

 

کد سایت fa504
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی