حکم بیرون بردن کتب ادعیه (وقف شده) از مسجد و بعد به مسجد بازگرداندن چیست؟
حکم بیرون بردن کتب ادعیه (وقف شده ) از مسجد و بعد به مسجد بازگرداندن چیست؟

باسمه تعالی

بیرون بردن کتاب از مکانی که کتاب برای آن وقف شده است، اشکال دارد؛ مگر آنکه چنین اجازه ای در وقف نامه آمده باشد. در صورت ارتکاب چنین کاری، باید در اولین زمان ممکن آن را به مکان مزبور برگرداند و اگر این کار را عمداً انجام داده است، باید توبه کند و اگر آسیبی به آن کتاب وارد کرده است، ضامن خسارت است.

کد سایت fa5020
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وقف