اگر مردی با خانوادۀ زنش به مشکل برخورده است و زنش را از رفتن به خانۀ والدین زن نهی کند، آیا باید زن به حرف شوهرش گوش کند؟
اگر مردی با خانوادۀ زنش به مشکل برخورده است و زنش را از رفتن به خانۀ والدین زن نهی کند، آیا باید زن به حرف شوهرش گوش کند؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال اطاعت از شوهر واجب است و زن برای صلۀ رحم در حد واجب شرعی به ارتباط تلفنی یا پیامکی و مانند آن با خانوادۀ خود اکتفا کند.

کد سایت fa5018