آیا نگاه کردن به رقص کردی که زنان نامحرم هم در آن می رقصند، بدون قصد لذت گناه است یا خیر؟
آیا نگاه کردن به رقص کردی که زنان نامحرم هم در آن می رقصند، بدون قصد لذت گناه است یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر رقصی از نوع حرام باشد، هم انجام آن و هم نگاه کردن به آن جایز نیست.

کد سایت fa4980
طبقه بندی موضوعی رقص