دختری با شخصی محرمیت می خواند و رابطه برقرار می کند. اما در زمان محرمیت در عدۀ کس دیگری بوده و این موضوع را به آن آقا نگفته بوده است. آیا الآن باید آن مرد را پیدا کند و موضوع را به او بگوید و حلالیت بطلبد؟
دختری که با شخصی محرمیت می خواند و فقط 2 بار همدیگر را می بینند و رابطه برقرار می کند. اما در زمان محرمیت در عدۀ فرد دیگری بوده و این موضوع را به آن آقا نگفته بوده است و نمی توانسته بگوید. آیا الآن به خاطر آن رابطه ای که انجام شده و مرد فکر می کرده است محرمیت درست بوده است، باید آن مرد را پیدا کند و موضوع به او بگوید و حلالیت بطلبد؟

باسمه تعالی

این ازدواج وی حرام و باطل بوده است ولی اعتراف به این گناه در مقابل هیچ کسی حتی آن مرد جایز نیست. البته چون به یکدیگر حرام ابدی شده اند، باید از ازدواج دوباره با آن مرد پرهیز کند.

کد سایت fa4939
طبقه بندی موضوعی احکام عده|روابط زن ومرد|توبه