من روحانی مسجدی هستم که در فاصلۀ سه کیلومتری آن نماز جمعه برگزار می شود و بعضی از افراد در نماز جمعه شرکت نمی کنند. آیا می توانم به جای نماز جمعه برای آنان نماز ظهر را با جماعت اقامه کنم؟
من روحانی مسجدی هستم که در فاصلۀ سه کیلومتری آن نماز جمعه برگزار می شود و بعضی از افراد در نماز جمعه شرکت نمی کنند. آیا می توانم به جای نماز جمعه برای آنان نماز ظهر را با جماعت اقامه کنم؟

باسمه تعالی

اقامۀ نماز جماعت ظهر اشکال ندارد؛ مگر این که مفسده ای داشته باشد.

کد سایت fa4929