اگر با باز کردن محل خروجی آب استخر ماهی، آب آن خارج شود، آیا ماهیان داخل استخر که پس از خروج آب جان داده‌اند، حلال هستند؟
اگر با باز کردن محل خروجی آب استخر ماهی، آب آن خارج شود، آیا ماهیان داخل استخر که پس از خروج آب جان داده‌اند، حلال هستند؟

باسمه تعالی

برای حلال شدن ماهی دو راه وجود دارد:

1. باید ماهی به صورت زنده توسط خود فرد یا ابزارهایی به خارج از آب منتقل شود و در خارج از آب بمیرد.

2. پس از خروج ماهی از آب به صورت طبیعی، توسط فرد یا ابزارهایی به صورت زنده صید گردد و در خارج از آب بمیرد.

بنابراین اگر فرآیند تخلیۀ آب به هدف صید ماهی ها صورت می گیرد و ماهی ها پس از خروج آب استخر بمیرند، در حقیقت مصداق مورد اول است و حلال هستند. 

کد سایت fa4921