در صورتی که یکی از طلاب و مبلغین دین خانه ای برای زندگی با خانواده اش نداشته باشد، آیا وکیل شرعی می تواند از خمس (سهم امام ـ علیه السلام ـ) برای خرید منزل به او کمک کند؟
در صورتی که یکی از طلاب و مبلغین دین خانه ای برای زندگی با خانواده اش نداشته باشد، آیا وکیل شرعی می تواند از خمس (سهم امام ـ علیه السلام ـ) برای خرید منزل به او کمک کند؟

باسمه تعالى

در صورتی که مجتهد جامع الشرایط چنین اختیاری را به نماینده یا وکیل داده باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa4911