آیا منزلی که انسان در آن زندگی نمی کند و قصد دارد بعد از ازدواج در آن زندگی کند، خمس دارد؟ در همین فرض اگر تا زمان ازدواج آن را اجاره دهد، باید خمسش را بپردازد؟
آیا منزلی که انسان در آن زندگی نمی کند و قصد دارد بعد از ازدواج در آن زندگی کند، خمس دارد؟ در همین فرض اگر تا زمان ازدواج آن را اجاره دهد، باید خمسش را بپردازد؟

باسمه تعالى

خانه ای که با توجه به رعایت شأن خود و افراد تحت تکفلتان، فعلاً یا در آیندۀ نزدیک برای سکونت به آن احتیاج ندارید، از این جهت جزء مؤونۀ شما به حساب نمی آید. اما در صورتی گذران زندگی تان بر اجارۀ آن متوقف است، از این جهت جزء مؤونه است و به اصل خانه و منافع آن خمس تعلق نمی گیرد. در غیر این صورت، باید خمس اصل و منافع آن پرداخت شود.

کد سایت fa4910
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس