این جانب اهل فیلیپین هستم. در شرایطی که راه دسترسی به یک مجتهد برایم مقدور نیست به چه کسی باید خمس را پرداخت؟
این جانب اهل فیلیپین هستم. در شرایطی که راه دسترسی به یک مجتهد برایم مقدور نیست به چه کسی باید خمس را پرداخت؟

باسمه تعالی

شما می توانید از طریق اینترنت یا حوالۀ بانکی پول را به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل وی برسانید و در زمان تشکیل حکومت اسلامی احتیاط مستحب مؤکد آن است که وجوهات شرعیه به ولی فقیه یا وکیل او  تحویل دهید و در هر حال بدون اذن خاص از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او نمی توانید خمس را به کسی پرداخت کنید و واجب است تا زمانی که امکان پرداخت آن فراهم گردد از آن محافظت کنید.

کد سایت fa4909