آیا رقصیدن تنها یا جلوی آینه حرام است؟
آیا رقصیدن تنها یا جلوی آینه حرام است؟

باسمه تعالی

اگر محرک شهوت یا موجب مفسدۀ دیگری گردد، جایز نیست.

کد سایت fa4903
طبقه بندی موضوعی رقص