اگر رقص مرد برای مردان معمولی باشد یا سنتی و محلی مثل رقص کردی یا آذری باشد، گناه است یا خیر؟
اگر رقص مرد برای مردان معمولی باشد یا سنتی و محلی مثل رقص کردی یا آذری باشد، گناه است یا خیر؟

باسمه تعالی

رقص اگر محرک شهوت باشد یا مفسدۀ دیگری به دنبال داشته باشد، جایز نیست. بنابراین اگر رقص های گفته شده از این نوع رقص باشد، جایز نیست و ارتکاب آن ها گناه است.

کد سایت fa4867
طبقه بندی موضوعی رقص