آیا سرمایه خمس دارد؟
خانۀ ما روی زمینی که ارث پدربزرگم است، ساخته شده است و زیر آن مغازه ای است که مدت کوتاهی از آن استفاده کردیم و در آن حیوان نگه داری کردیم، با توجه به اینکه دو تا از دیوار های آن برای برپا شدن خانه است، تکلیف خمس خانه و مغازه چگونه است؟

باسمه تعالی

1. اگر خانه ای که در آن زندگی می کنید، با پولی که به آن خمس تعلق نمی گیرد یا خمس آن داده شده است، ساخته شده باشد، به آن خانه خمس تعلق نمی گیرد.

2. اگر مقصودتان از نگه داری حیوان، استفادۀ تجاری از مغازه است، این مغازه سرمایه محسوب می شود. بنابراین اگر از مال خمس داده شده و یا مالی که متعلق خمس نیست، ساخته شده باشد و نیز اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد سال، ساخته شده باشد ولی گذران زندگی متوقف بر آن باشد، اصل آن متعلق خمس نیست و فقط به منافع حاصل از تجارت در آن مغازه پس از گذشت یک سال خمس تعلق می گیرد. اما اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد سال، ساخته شده باشد و گذران زندگی متوقف بر آن نباشد، پس از گذشت یک سال به اصل آن نیز خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa4818