آیا جایز است که مسلمان برای فامیل و یا دوست غیر مسلمان خود گوشت حرام مانند خوک یا گوشت ذبح غیر شرعی بخرد؟
آیا جایز است که مسلمان برای فامیل و یا دوست غیر مسلمان خود گوشت حرام مانند خوک یا گوشت ذبح غیر شرعی بخرد؟

باسمه تعالی
تولید، پروش، خرید و فروشِ گوشت یک حیوان خاص به منظور استفادۀ کسی که بر اساس اعتقاد دینی اش آن را حلال شمرده اند، جایز است. البته اگر در این موارد قوانین و مقرراتی باشد، واجب است رعایت گردد.