منظور از اینکه گفته می شود «ظاهراً حرام نیست» چیست؟
منظور از اینکه گفته می شود «ظاهراً حرام نیست» چیست؟

باسمه تعالی

«ظاهراً» یک اصطلاح فقهی است و تأثیری در عمل مقلد ندارد و مقلد باید به فتوا ملتزم باشد؛ چه گفته شود: ظاهراً حرام است و چه گفته شود: ظاهراً واجب است.

 

کد سایت fa4776
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید