حکم ارث زن از زمین چیست؟
حکم ارث زن از زمین چیست؟

باسمه تعالی

اگر زن از میت بچه داشته باشد، از زمین ارث می برد و گرنه ارث نمی برد.

کد سایت fa4763
طبقه بندی موضوعی ارث زن و شوهر