آیا ازدواج دائم با اهل کتاب برای مرد مسلمان جایز است؟
آیا ازدواج دائم با اهل کتاب برای مرد مسلمان جایز است؟

باسمه تعالی

بله جایز است؛ هرچند بهتر است از آن اجتناب کند و در صورت ازدواج دائم با اهل کتاب باید او را از انجام محرمات اسلامی مانند خوردن گوشت خوک و نوشیدن مشروبات الکلی منع کند.

 

کد سایت fa4761