پدر خانوادہ فوت کردہ است و الآن همسر ، سه دختر و یک پسر از او باقی مانده است که می خواھند ارث پدر را تقسیم کنند. اگر ارث پدر یک میلیارد باشد، نحوۀ تقسیم ارث بین آن ها چطور خواھد بود؟
پدر خانوادہ فوت کردہ است و الآن همسر، سه دختر و یک پسر از او باقی مانده است که می خواھند ارث پدر را تقسیم کنند. اگر ارث پدر یک میلیارد باشد، نحوۀ تقسیم ارث بین آن ها چطور خواھد بود؟

باسمه تعالی

همسر، یک هشتم و باقی مانده (هفت هشتم) بین فرزندان تقسیم می گردد و پسر دو برابر دختر ارث می برد. پس کل مال به چهل قسمت تقسیم می شود. پنج سهم یعنی 125 میلیون برای همسر، هفت سهم یعنی 175 میلیون برای هر دختر و چهارده سهم یعنی 350 میلیون برای پسر است.

 

کد سایت fa4756