آیا می توان 4 رکعت از نافله های نماز شب را نماز جعفر طیار بخوانیم و آیا می توان همزمان نیت نماز شب و نماز طیار را نمود یا خیر؟
آیا می توان 4 رکعت از نافله های نماز شب را نماز جعفر طیار بخوانیم و آیا می توان همزمان نیت نماز شب و نماز طیار را نمود یا خیر؟

باسمه تعالی

1. اشکال ندارد.

2. اشکال ندارد.

کد سایت fa4718