آیا کار کردن بر خلاف قوانین کشوری که در آن پناهنده شده ایم، اشکال دارد؟
آیا کار کردن بر خلاف قوانین کشوری که در آن پناهنده شده ایم، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

لازم است از قوانین این کشور تا جایی که مخالفت با احکام اسلامی ندارد، تبعیت کنید؛ البته اگر در صورت کار نکردن دچار عسر و حرج می شوید؛ مثلاً با مشکل مالی شدید که عادتاً قابل تحمل نیست، مواجه می شوید، کار کردن در حد رفع مشکل، مانعی ندارد.

کد سایت fa4698