آیا می توان مهریه را از دیه ای که زن به شوهرش بدهکار است کسر کرد؟
زن بارداری در ماه هشتم خودکشی کرده و فرزندش در شکمش سقط می‌شود. آیا دیه‌ای به شوهرش تعلق می‌گیرد؟ و چنانچه شوهر مهریۀ زن را پرداخت نکرده باشد می‌تواند آن را از مبلغ دیه کم کند؟

باسمه تعالی

در این فرض زن باید دیۀ جنین را به شوهرش (پدر جنین) بپردازد و اگر زن از پرداخت آن امتناع کند، پس از مراجعه به فقیه جامع الشرایط می تواند از مهریه کسر کند.