در زمان جنگ شهری با دشمن (مانند جنگ کنونی در سوریه)، اگر بر ما مشخص شود دشمن در یک ساختمانی مستقر شده، ولی ندانیم که آن ساختمان (خانه، مغازه یا ...) در مالکیت دشمن است یا نه؟ آیا می‌توانیم پس از تصرف آنجا، چیزی به عنوان غنیمت از ساختمان بر داریم؟
در زمان جنگ شهری با دشمن (مانند جنگ کنونی در سوریه)، اگر بر ما مشخص شود دشمن در یک ساختمانی مستقر شده، ولی ندانیم که آن ساختمان (خانه، مغازه یا ...) در مالکیت دشمن است یا نه؟ آیا می‌توانیم پس از تصرف آنجا، چیزی به عنوان غنیمت از ساختمان بر داریم؟

باسمه تعالی

غنیمت آن چیزی است که از اموال دولت متخاصم و لشکریانش در معرکۀ جهاد بجا می مانند و نه هر چیزی که در دست آن ها است و می دانیم آن ها مالکش نیستند. این مقدار که دشمن در جنگ شهری مسلط بر ساختمانی است، اماره و نشانۀ شرعی بر ملکیتش بر آن ساختمان نمی شود.

کد سایت fa4660