در مدت تحصیل ما را وادار به کنار گذاشتن روسری می کنند. من به جای باز کردن سرم، از موی مصنوعی استفاده می کنم. حکم باز کردن سر واستفاده از موی مصنوعی چه می باشد؟ احتمال ممنوعیت موی مصنوعی نیز در دانشگاه مطرح است. اگر مجبور باشم سرم را باز کرده و از موی مصنوعی استفاده نکنم چه حکمی دارد؟
در مدت تحصیل ما را وادار به کنار گذاشتن روسری می کنند. من به جای باز کردن سرم، از موی مصنوعی استفاده می کنم. حکم باز کردن سر واستفاده از موی مصنوعی چه می باشد؟ احتمال ممنوعیت موی مصنوعی نیز در دانشگاه مطرح است. اگر مجبور باشم سرم را باز کرده و از موی مصنوعی استفاده نکنم چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر تحصیل برای شما ضروری است و امکان تحصیل در جایی که مانع حجاب شما نشوند، وجود ندارد، در این صورت با استفاده از موی مصنوعی در درس شرکت کنید و اگر این کار هم ممکن نشد، در حد ضرورت می توانید موی سر خود را آشکار نمایید.

در حالت غیر اضطرار، حجاب واجب است و استفاده از موی مصنوعی هر چند در صدق عنوان حجاب کافی است، ولی چون جذابیت موی واقعی را دارد جایز نمی باشد. ولی در حال اضطرار همان گونه که اشاره شد پوشیدن موی مصنوعی بر آشکار کردن مو ترجیح دارد.

کد سایت fa449