اگر در صحت ذبح (سربردیدن حیوان) شک شود، ذبیحه چه حکمی دارد؟
اگر در صحت ذبح (سربردیدن حیوان) شک شود، ذبیحه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر ذابح (ذبح کننده) در حین ذبح در صحت آن شک کند، باید یقین به صحت پیدا کند و گرنه باید از ذبیحه اجتناب کند.
2. اگر ذابح بعد از ذبح در صحت آن شک کند، این شک اهمیت ندارد و ذبیحه حلال است.
3. اگر فردی غیر از ذابح در صحت ذبح شک کند، درصورتی که ذابح مسلمان باشد، ذبیحه حلال است و گرنه نمی توان از حیوان مذبوح استفاده کرد.