اگر در صحت ذبح (سربردیدن حیوان) شک شود، ذبیحه چه حکمی دارد؟
اگر در صحت ذبح (سربردیدن حیوان) شک شود، ذبیحه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر ذابح (ذبح کننده) در حین ذبح در صحت آن شک کند، باید یقین به صحت پیدا کند و گرنه باید از ذبیحه اجتناب کند.
2. اگر ذابح بعد از ذبح در صحت آن شک کند، این شک اهمیت ندارد و ذبیحه حلال است.
3. اگر غیر از ذابح در صحت ذبح شک کند، ذبیحه حلال است.