بعضی افراد برای جک تعریف کردن می گویند : لر کافری بود، عرب ناصبی بود و ... آیا این گونه جک تعریف کردن اشکال شرعی دارد؟
بعضی افراد برای جک تعریف کردن می گویند : لر کافری بود، عرب ناصبی بود و ... آیا این گونه جک تعریف کردن موجب حلیت آن می شود؟

باسمه تعالی

از آنجا که این گونه امور موجب توهین یا هتک نیست، اشکال ندارد ولی اگر شنونده حتی از این مقدار هم ناراحت می شود، از باب ایذاء مؤمن (اذیت کردن) حرام است.

کد سایت fa4460
طبقه بندی موضوعی غیبت|مسخره کردن|مسائل عمومی