با توجه به عملکرد شیر خودکار که قبل از پمپ و بعد از شبکه آب شهری نصب می شود، آیا آب داخل لوله کشی ساختمان احکام کر را دارد؟ ترشحات ناشی از این آب چه حکمی دارد؟
با توجه به عملکرد شیر خودکار که قبل از پمپ و بعد از شبکه آب شهری نصب می شود، آیا آب داخل لوله کشی ساختمان احکام کر را دارد؟ ترشحات ناشی از این آب چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. ظاهراً آب مذکور در زمان خاموش بودن پمپ در پمپ های بادی، احکام آب کر را ندارد؛ مگر اینکه مجموع آب هایی که بعد از شیر خودکار در لوله های ساختمان وجود دارد، به اندازۀ حجم آب کر باشد مانند آنچه در ساختمان های بسیار بزرگ وجود دارد.

2. این ترشحات در جایی که آب مذکور برای تطهیر مخرج بول و غائط استفاده می شود، مطلقا نجس نیست اما در سایر موارد با توجه به اینکه نمی داند این ترشحات از آب هایی است که در زمان خاموش شدن پمپ جدا شده است یا زمان روشن بودن آن، محکوم به طهارت است.

کد سایت fa4434