اگر یک کتاب اینترنتی را به قیمت 20هزار تومان خریداری و در وبلاگمان بگذاریم و ان را به قیمت 45هزار تومان بفروش برسانیم آیا مابتفاوت که 15هزار تومان است حلال است یا حرام؟
اگر یک کتاب اینترنتی را به قیمت 20هزار تومان خریداری و در وبلاگمان بگذاریم و ان را به قیمت 45هزار تومان بفروش برسانیم آیا مابتفاوت که 15هزار تومان است حلال است یا حرام؟

باسمه تعالی

این امر تابع مقررات کشوری است، در مقررات کشوری چنین امری ممنوع است، شما تنها می توانید شخصاً از آن استفاده کنید.