دولت یکی از کشورها ماهانه مبلغی به کسانی که زن و شوهر هستند، پرداخت می کند. اما اگر این زن و شوهر از هم جدا شوند آن موقع دولت پول خوبی به یکی از آنها می دهد تا مشکل اقتصادی نداشته باشند و بخاطر همین پول به دولت گزارش می دهند که ما از هم جدا شده ایم در حالیکه در حقیقت از هم جدا نشده اند. حالا اگر دولت به خاطر این که از هم جدا شده اند، به آنها پول بدهد، آیا گرفتن این پول جائز است یا خیر؟
دولت یکی از کشورها ماهانه مبلغی به کسانی که زن و شوهر هستند، پرداخت می کند. اما اگر این زن و شوهر از هم جدا شوند آن موقع دولت پول خوبی به یکی از آنها می دهد تا مشکل اقتصادی نداشته باشند و بخاطر همین پول به دولت گزارش می دهند که ما از هم جدا شده ایم در حالیکه در حقیقت از هم جدا نشده اند. حالا اگر دولت به خاطر این که از هم جدا شده اند، به آنها پول بدهد، آیا گرفتن این پول جائز است یا خیر؟

باسمه تعالی
این کار خلاف مقررات کشوری است که این افراد با پذیرش قوانین اقامت، متعهد به رعایت قوانین آنجا شده اند پس شرعا چنین کاری جایز نیست و استفاده از آن مال حرام است

کد سایت fa4386