در بعضی کشورها پشت جعبه بعضی خوراکی ها شماره های متعدد مثل 410، 412 نوشته شده است که مربوط به اجزای آن ماده غذایی می باشد. اگر یکی از این شماره ها مربوط به چیزی مثل حیوان های غیر حلال گوشت باشد، آیا ترکیب آن ها استحاله محسوب می شود؟
در بعضی کشورها پشت جعبه بعضی خوراکی ها شماره های متعدد مثل 410، 412 نوشته شده است که مربوط به اجزای آن ماده غذایی می باشد. اگر یکی از این شماره ها مربوط به چیزی مثل حیوان های غیر حلال گوشت باشد، آیا ترکیب آن ها استحاله محسوب می شود؟

باسمه تعالی
1. اگر علم دارید که این مواد از امور غیر حلال به دست آمده اند و به استحالۀ آن یقین ندارید اجتناب از آن واجب است ولی اگر نمی دانید از چنین اموری به دست آمده اند یا یقین به استحاله دارید می توانید از آن استفاده کنید.

2. استحالۀ فقهی آن است که چیزی به چیز دیگری تبدیل شود به گونه ای که عرف عمومی مردم آن دو را، دو شیء با ماهیت متفاوت به حساب آورند، مانند این که سدیم نجس با کلر ترکیب شود و نمک طعام حاصل گردد یا آب نجس بخار شود که اولی یک تغییر شیمیایی و دومی یک تغییر فیزیکی است.

3. اگر از نگاه تخصصی، در طی یک فرآیند شیمیایی ماده ای به ماده ای دیگر تبدیل شده باشد؛ اما عرف عمومی هر دو ماده را یک چیز به حساب آورد، استحالۀ فقهی روی نداده است. مثل سیبی که پوست آن جدا شود و در طی یک فرآیند شیمیایی بر اثر قرار گرفتن در معرض هوا رنگ و طعم آن تغییر کند، عرف شیء دوم را همچنان سیب می داند و استحالۀ فقهی اتفاق نیافتاده است.