خرید آرد گندم که با سهمیه و یارانه دولتی به نانوایی ها داده می شود، به قیمت آزاد یا دولتی اما جهت مصارف خانگی مانند طبخ حلوا نذری و... چه حکمی دارد؟
خرید آرد گندم که با سهمیه و یارانه دولتی به نانوایی ها داده می شود، به قیمت آزاد یا دولتی اما جهت مصارف خانگی مانند طبخ حلوا نذری و... چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در این مورد باید قوانین و مقررات مصوبِ حاکم بر نانوایی ها رعایت گردد. اگر در این قوانین و مقررات اجازه فروش آرد حتی به مقدار جزئی ـ چنان که در سؤال آمده ـ داده نشده باشد، این کار حرام خواهد بود.