استفاده از خون و فرآورده های خونی که از انسان بدست می آید، آیا اشکالی ندارد؟
استفاده از خون و فرآورده های خونی که از انسان بدست می آید، آیا اشکالی ندارد؟

باسمه تعالی

استفاده از این فرآورده ها در مواردی که غرض عقلائی مشروعی مانند درمان وجود داشته باشد، جایز است.

کد سایت fa4352