مراد از گوشت حلال چیست؟ آیا گوشت هایی که به روش های صنعتی ذبح می شود، حلال است؟
مراد از گوشت حلال چیست؟ آیا گوشت هایی که به روش های صنعتی ذبح می شود، حلال است؟ مانند این روش ها: روش اول: ذبح به وسیله چاقو و کاردی که دست فرد مسلمان است انجام می گیرد. روش دوم: کشتار به وسیله دستگاه و ماشین انجام می گیرد ولی فرد مسلمان بسم الله می گوید. روش سوم: پس از این که حیوان به وسیلۀ شوک الکتریکی ناتوان گردید (هوشیاری او تضعیف شد) به وسیلۀ ماشین کشتار می شود و یک فرد مسلمان بسم الله می گوید.

باسمه تعالی

هر سه روش مزبور، در صورت رعایت سایر شرایط (مثل رو به قبله بودن) موجب حلیت گوشت می شود.

کد سایت fa434 کد بایگانی 0