آیا بر عقد قبل از دخول مهریه تعلق می گیرد؟
اگر مردی با زنی عقد کرده ولی قبل از شروع زندگی مشترک، بخواهد همسرش را طلاق دهد، آیا به زن مهریه تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر عقد دائم باشد و نزدیکی انجام نشده باشد، نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.