اگر بوسیله تفنگی خاص حیوان را بی حس و گیج کنند سپس حیوان را سر ببرند، حکم شرعی ذبح حیوان و خوردن گوشت آن در این حالت چیست؟
ما جمعی از شیعیان ساکن کشور سوئیس هستیم، طریقه ذبح حیوان در این کشور اینگونه است که ابتدا بوسیله تفنگی خاص حیوان را بی حس و گیج می کنند سپس حیوان را سر می برند، البته بی حسی حیوان آنچنان نیست که منجر به مرگ او شود، بلکه چنانچه از ذبح حیوان صرف نظر شود مجددا به حیات خود ادامه خواهد داد (مانند یک ضربه مغزی می ماند که منجر به فوت نمی شود)، حکم شرعی ذبح حیوان و خوردن گوشت آن در این حالت چیست؟

باسمه تعالی

ذبح چنین حیوانی و مصرف گوشت آن جایز است.

کد سایت fa4296